Herb Powiatu Wodzisławskiego

Portal SIP Powiatu Wodzisławskiego

Kontakt

Geodeta Powiatowy – Naczelnik wydziału: Agata Kubina
e-mail: agata.kubina@powiatwodzislawski.pl
tel. (32) 453 97 75
kontakt: pok 104 – I piętro

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
I Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji
Kierownik PODGiK: Dorota Podeszwa
e-mail: dorota.podeszwa@powiatwodzislawski.pl
tel. (32) 453 97 76
kontakt: pok 101 – I piętro

Referat Katastru
II Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji
Kierownik Referatu Katastru: Ewa Wiechoczek
e-mail: geodezja@powiatwodzislawski.pl
tel.( 32) 453 97 56
kontakt: pok.106 – I piętro

OBSŁUGA KLIENTÓW WYDZIAŁU

1) Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków  – pok. 010 – parter, tel.(32) 453 97 67
2) Wydawanie map – pokój 011 – parter, tel. (32) 453 97 83
3) Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego pok. pok.011 – parter, tel. (32) 453 97 75, fax. (32) 453 97 72     
4) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – pok.006 – parter, tel.(32) 453 97 11

Adres siedziby:
ul. Mendego 3, 44-300 Wodzisław Śl.

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl

UWAGA !
Składanie wniosków w formie elektronicznej jest możliwe wyłącznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej


Przejście do opisu sposobu załatwiania spraw w Wydziale Geodezji:

Sprawy geodezyjne:

Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej można zrealizować za pomocą aplikacji GEO-INFO iKERG udostępnionej za pośrednictwem strony internetowej  https://sip.powiatwodzislawski.pl  W tym celu należy podpisać stosowna umowę. Szczegółowe informacje w tej sprawie – tel. 0324539776
email:dorota.podeszwa@powiatwodzislawski.pl


Formularze wniosków są również bezpośrednio dostępne w części: Wnioski do pobrania

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. zakładanie osnów szczegółowych,
 4. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
 • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • rejestru cen i wartości nieruchomości
 • szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • obiektów topograficznych dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 zharmonizowanych z w/w bazami danych,a także standardowych opracowań kartograficznych map ewidencyjnych i map zasadniczych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w w/w bazach danych.

Naczelnik Wydziału jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego i wykonuje zadania Starosty określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Szczegółowe zadania i obowiązki Wydziału Geodezji

Skip to content