Otwórz aplikację iMap

Projekt

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej

Beneficjent

Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

Projekt pn. "System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej"

W dniu 27 sierpnia 2013r. Powiat Wodzisławski podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: "System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej". Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" od 30.06.2013r. do 31.08.2015r.

 • Wartość całkowita projektu: 2 993 905,21 zł
 • Dofinansowanie w ramach RPO WSL: 2 544 819,42 zł
 • Wkład własny Powiatu: 449 085,79 zł

Przedmiotem projektu była budowa zintegrowanego systemu polegającego na połączeniu w jeden system informatyczny baz danych funkcjonujących w Starostwie w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji.

Celem przeprowadzonych działań było zwiększenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych w administracji publicznej poprzez stworzenie specjalistycznego systemu wspomagania zarządzaniem na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Możliwość korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej otrzymali w ramach sieci wewnętrznej pracownicy Starostwa, jak również użytkownicy zewnętrzni za pośrednictwem Internetu.

Część administracyjna, dostępna tylko dla pracowników Starostwa, posiada zaawansowane narzędzia analiz w oparciu o relacje atrybutowo-przestrzenne. W trosce o bezpieczeństwo danych aplikacja zapewnia do nich autoryzowany dostęp. System dostarcza szeroki wachlarz możliwości w zakresie obsługi zadań urzędu, wspomagając prowadzenie rejestrów, tworzenie raportów i zestawień zgodnych z określonymi procedurami m.in. pozwolenia na budowę i rozbiórkę, pozwolenia wodno-prawne, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, aplikację obsługi metadanych. Ponadto wdrożona została integracja SIP z Systemem Obiegu Dokumentów (SOD) zapewniająca skróconą procedurę rejestracji różnego rodzaju wniosków wpływających do urzędu.

W sieci zewnętrznej – Internet, dostarczona aplikacja iMap stanowi portal zewnętrzny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Do dyspozycji użytkowników zewnętrznych jest m.in. interaktywny plan powiatu zawierający lokalizację obiektów użyteczności publicznej z możliwością wyświetlenia ortofotomapy powiatu, ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości oraz podstawowe informacje o nieruchomościach w oparciu o jawne dane ewidencji gruntów i budynków.

Kompleksowe rozwiązanie jakim jest System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego
nie jest rozwiązaniem zamkniętym. System jest skalowalny i może być systematycznie rozbudowywany w odpowiedzi na realne potrzeby jego użytkowników.

Wskaźniki produktu osiągnięte podczas realizacji projektu:

Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika
Liczba uruchomionych serwerów 4
Liczba uruchomionych aplikacji 8
Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych 1
Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji 1
Liczba rejestrów publicznych udostępnionych online 18
Liczba uruchomionych usług online na poziomie 1 - Informacja 19
Liczba uruchomionych usług online na poziomie 3 - Dwustronna interakcja 1
Liczba uruchomionych portali 3
Liczba zakupionych zestawów komputerowych 3
Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych 3
Liczba uruchomionych systemów GIS 1

 

System Informacji Przestrzennej przyczyni się do:

 1. poprawy efektywności zarządzania zasobami informacyjnymi Powiatu Wodzisławskiego
  m. in. infrastrukturą techniczną, komunikacyjną, nieruchomościami, bezpieczeństwem publicznym itp.,
 2. usprawnienia obsługi mieszkańców m. in przez bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych Powiatu, monitorowanie spraw w Starostwie Powiatowym czy zdalną obsługę obywateli,
 3. wzrostu efektywności procesów decyzyjnych wewnątrz Starostwa Powiatowego.

 

Wdrożenie projektu oddziaływać będzie na różne obszary życia społeczno-gospodarczego na terenie powiatu wodzisławskiego, generując wiele długofalowych korzyści. Najważniejsze z nich to:

 1. rozwój społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy,
 2. zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu,
 3. podniesienie komfortu zamieszkiwania na terenie powiatu.

 

Beneficjent projektu:
Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
www.powiatwodzislawski.pl

logo unia europejska

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl