Otwórz aplikację iMap

Projekt

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej

Beneficjent

Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

Regulamin korzystania z usług SIP Wodzisław Śląski

Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z zasobów portalu SIP Wodzisław Śląski. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że go rozumie i akceptuje.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Portal – Portal SIP Wodzisław Śląski dostępny pod adresem: http://sip.powiatwodzislawski.pl.
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
 3. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 4. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 5. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
 6. Usługa publiczna – usługa umożliwiająca wprowadzenie, edytowanie obiektów punktowych, liniowych, powierzchniowych.
 7. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
 8. Użytkownik – osoba przeglądająca lub korzystająca z Portalu.
 9. Autoryzacja – proces potwierdzający tożsamość użytkownika.
 10. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
 11. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług publicznych.
 12. Właściciel Portalu – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

II. Informacje ogólne

 1. Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - art.40 ust. 3c;
  b) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  c) ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 15.
 2. Prezentowana na portalu SIP Wodzisław Śląski internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych bądź roszczeń wobec właściciela Portalu lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

III. Dostęp do usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów portalu sip.powiatwodzislawski.pl przez Użytkowników nieautoryzowanych)
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z portalu SIP Wodzisław Śląski w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV. Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników

 1. Użytkownik nie ma prawa kopiować, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści portalu SIP Wodzisław Śląski w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 2. Użytkownik autoryzowany zobowiązany jest do wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) zgłaszający może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.

V. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. Przy korzystaniu z zasobów portalu SIP Wodzisław Śląski zabronione jest:
  a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie portalu SIP Wodzisław Śląski,
  b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez portal SIP Wodzisław Śląski.

VI. Prawa autorskie

 1. Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe".